Od verze 3.2.0.1, vydané 2.6.2019 je licence poskytována ZDARMA

Pokladní systém BORESO a EET

Tato stránka popisuje elektronickou evidenci tržeb (dále jen EET), jak je implementovaná v pokladním systému BORESO. Podpora EET je v systému Boreso dostupná od verze 3.1.1.1

 • Nastavení EET

  V aplikaci Boreso Admin přibyla v nastavení záložka EET:  Zaškrtnutím volby „Elektronická evidence tržeb zapnuta“ se podpora EET zapíná.

  Pokud se zaškrtne volba „Ověřovací režim EET“, bude po uhrazení účtu platbou, která vytváří daňové doklady odeslána zpráva v ověřovacím módu. Ověřovací mód slouží k otestování komunikace se serverem finanční správy. Pokud je vše správně nastaveno (viz níže) a komunikace je funkční vrátí server finanční správy odpověď „Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat“
  Po kliknutí na tlačítko „Natavení EET“ se zobrazí okno s nastavením EET. Toto nastavení je společné pro všechny pokladny v rámci systému Boreso, výjimky pro konkrétní pokladny popisuji níže.
  Zde je potřeba:

 • Vyplnit ID provozu – číselný kód, který přiděluje finanční správa na základě Vaší registrace
 • Nahrát certifikát, který přidělí finanční správa
 • Vyplit heslo k přidělenému certifikátu
 • Zadat DIČ (Tento údaj je zapsán v přiděleném certifikátu a při odesílání tržby do EET je kontrolováno, zda souhlasí)

 • V konfigurátoru níže lze v odůvodněných případech nastavit výjimky pro některé pokladny:
  Zde je potřeba vybrat konkrétní pokladnu, které se výjimka týká.

  Zaškrtnutím volby „EET vypnuto“ se na vybrané pokladně nebudou tržby do EET zasílat.

  Pokud tuto volbu nezaškrtnete, můžete pro vybranou pokladnu nastavit jiné údaje pro zasílání do EET. Toto je vhodné například v případě, kdy v systému Boreso vystavujete účtenky jménem více podnikatelských subjektů.

 • EET ppři markování na pokladně

  Celý systém zpracování tržeb v souvislosti s EET byl implementován tak, aby, pokud možno, nedošlo ke změnám v obsluze pokladny. Markování a veškerá práce s pokladnou pro obsluhu zůstala stejná, jen na pozadí probíhají některé operace jinak.

  Pokud je zapnuta EET pro vybranou pokladnu, zobrazí se v oblasti hodin vlevo nahoře zelený nápis „EET“:
  Jakmile je uzavřen účet platbou, která má nastaven příznak „Vytvářet daňový doklad“, bude tržba odeslána do EET. Odeslání probíhá po namarkování platby na pozadí a pokud nedojde k nějakému problému, vizuálně se nic nemění. Maximální doba odezvy serveru finanční správy je nastavena na 3 vteřiny. Pokud do této doby neobdrží systém odpověď od serveru nebo pokud dojde k jakékoliv jiné chybě, bude zobrazena chybová hláška – například:
  Pokud jsou na pokladně účtenky, které se z jakéhokoliv důvodu (např. nefunkční připojení k internetu) nepodařilo odeslat do EET, je nutné, podle zákona tyto tržby zaslat nejpozději do 48 hodin na server finanční správy znovu. V takovém případě nápis „EET“ u hodin změní barvu na červenou a zobrazí se tlačítko „Znovu poslat do EET“.
  Jakmile je odstraněna příčina chyby (např. už je funkční připojení k internetu), po stisknutí tohoto tlačítka se systém pokusí znovu odeslat všechny problematické účtenky znovu, průběh odesílání se zobrazí v okně, kde v případě neúspěchu vypíše vrácenou chybu a v případě úspěšného odeslání zobrazí u dané účtenky „OK“.
  Toto okno se po odeslání všech účtenek samo zavře.

  Při zapnutém EET na pokladně se změnilo chování funkcí „Změna platby“ a „Storno“ (z uzavřeného účtu). Uživatelsky se nic nemění, avšak na pozadí se v případě obou funkcí vytvoří stornoúčet k původnímu účtu (stejný jako účet původní, jen hodnoty všech položek, platba a údaje o DPH jsou oproti původnímu úču záporné). Tento stornoúčet je poslán do EET a vytištěn na tiskárně. Zároveň je vytvořen nový kladný účet, který zohledňuje provedené změny. V případě změny platby obsahuje novou platbu a v případě storna z uzavřeného účtu jen položky, které nebyly stornované. Zároveň zůstala zachována i možnost uložení opraveného účtu na stůl. Nový uzavřený účet je samozřejmě také zaslán do EET.

 • Změny na účtenkách při zapnuté EET

  Při zapnuté EET se na účtenkách nově tisknou (pod rozpisem DPH) údaje, které jsou podle zákona o EET vyžadovány:

 • Údaj o tom, že je tržba evidována v běžném režimu (zjednodušený režim systém Boreso momentálně nepodporuje, protože zatím nejsou zákonem stanoveny žádné výjimky, které by tento režim umožňovaly. V případě potřeby bude do systému zjednodušený režim doprogramován).
 • Datum a čas tržby / vystavení dokladu
 • Označení provozovny (ID provozu)
 • Označení pokladního zařízení (nikde se uživatelsky nenastavuje, uvádíme zde vnitřní číslo stanice, z konfigurace stanic)
 • DIČ
 • Pořadové číslo účtenky (shodné s číslem daňového dokladu)
 • BKP (bezpečnostní kód poplatníka)
 • FIK (Fiskální identifikační kód) – kód vrácený serverem finanční správy, po odeslání tržby do EET
 • V případě nevrácení FIK (v případě chyby odesílání do EET) se místo FIK tiskne PKP (Podpisový kód poplatníka)


 • Vlevo příklad účtenky úspěšně odeslané do EET (obsahuje FIK) a vpravo příklad účtenky, která se do EET nepodařilo z důvodu chyby odeslat (obsahuje PKP):


 • Změny v náhledu na účty v aplikaci BORESO Admin

  V náhledu na účtu přibyl nový sloupec „EET“, kde je u každé účtenky uveden výsledek odeslání do EET. U účtenek, které nepodléhají EET je tento sloupec prázdný. U účtů, které podléhají EET, je v tomto sloupci buď zelený údaj „OK“ nebo červený údaj „Chyba“. Chyba znamená, že účet nebyl úspěšně odeslán do EET, pokud proběhne znovu odeslání, změní se údaj na „OK“. Dále zde v detailu účtenky přibylo tlačítko „Zobrazit EET žurnál“. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí tabulka se všemi údaji, odeslanými do EET. Pokud se účet nepodaří odeslat napoprvé, obsahuje žurnál více řádků, pro každý pokus o odeslání zvlášť.
 • Poznámky

  1) EET v systému BORESO ve verzi 3.1.1.1 nepodporuje:
  - DPH pro cestovní služby
  - DPH pro použité zboží
  - Údaje o následném čerpání
  - Zjednodušený (off-line) režim

  2) Pokladna zobrazuje pouze chyby, nezobrazuje varování (ta je možné vyčíst z žurnálu EET v náhledu na účty)

  3) Není podporováno zastoupení (přímé ani nepřímé)

  4) Systém nekontroluje, zda je pro pokladnu, na které má probíhat EET, nastavena tiskárna účtenek. Tisk účtenek s povinnými údaji je povinností poplatníka.

  5) Do EET jsou zasílány jen účty, obsahující platbu (nebo kombinaci plateb), která má nastaven příznak „Vytvářet daňový doklad“.

  6) Do EET je posílán vždy celý účet, nejsou rozlišovány služby, které do EET spadají a které tam mají spadat až v další fázi

  7) Funkce „Kopie účtu“ také tiskne na účtence údaje z EET

  8) V případě opakovaného odeslání tržby do EET se automaticky netiskne účtenka (podle zákona to není vyžadováno), ale pokud si vytisknete kopii účtů, budou se na ní tisknout aktuální údaje z posledního odeslání

  9) Výrobce software BORESO neručí za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona o EET. Dle tohoto zákona nese veškerou odpovědnost poplatník.